inflacja2

Inflacja

///
komentarze0
/

Inflacja za sierpień 2022 wyniosła 16,1%. Ale co to jest ta inflacja? Każdy o niej słyszał, ale czy wie wystarczająco dużo? Od blisko roku bardzo często pojęcie inflacji pojawia się w mediach, gazetach itp. Ale jakie są powody jej wzrostu? W poniższym artykule znajdziesz wszystkie informacje na temat inflacji.

Co to jest inflacja?

Wg definicji encyklopedycznej Inflacja to – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.
Czyli ten sam produkt kosztuje coraz więcej – rok temu coś kosztowało 100 zł, a dzisiaj kosztuje już 116 zł. Lub za te same pieniądze możemy kupić mniej: czyli rok temu za 100 zł kupiliśmy 1 kg produktu, natomiast dzisiaj już tylko ok. 0,86 kg.

W jaki sposób wylicza się inflację?

Inaczej mówiąc Inflacja to wzrost cen, a co za tym idzie spadek siły nabywczej pieniądza. Najprościej mówiąc, za tę samą kwotę kupimy mniej produktów niż kilka miesięcy wcześniej. Lub też, za tą samą ilość produktów musimy zapłacić więcej niż wcześniej.

Zazwyczaj inflację podaję się w stosunku rocznym lub też miesięcznym. Roczną stopę inflacji oblicza się, porównując całkowitą wartość koszyka (tzw. koszyk inflacyjny) w danym miesiącu i w analogicznym miesiącu poprzedniego roku np. sierpień 2022 do sierpnia 2021. W przypadku miesięcznej inflacji porównuje się ceny w danym miesiącu do poprzedniego miesiąca np.: sierpień 2022 do lipca 2022.

Co to jest koszyk inflacyjny?

Koszyk inflacyjny jest to struktura wydatków gospodarstw domowych. Koszyk obejmuje towary i usługi, które są nabywane przez przeciętne gospodarstwo domowe i określający ich udział w zakupach przeciętnego gospodarstwa domowego ogółem. GUS (Główny Urząd Statystyczny) co roku dokonuje zmian wartości poszczególnych grup w koszyku inflacyjnym. Poniżej koszyk inflacyjny 2021 i 2022.

Kategoria20212022
Żywność i napoje bezalkoholowe27,7726,59
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe6,916,32
Odzież i obuwie4,214,47
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii19,1419,33
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego5,835,71
Zdrowie5,395,69
Transport8,889,54
Łączność54,9
Rekreacja i kultura5,786,07
Edukacja1,021,16
Restauracje i hotele4,564,77
Inne towary i usługi5,515,45
Ogółem100100
Źródło: GUS.

Jak widać w powyższej tabeli, wartości poszczególnych grup GUS może zmieniać, co może wpływać na kreowanie wartości inflacji.

Rodzaje inflacji

Według kryterium tempa rozróżniamy 5 rodzai inflacji:

 • deflacja – ujemna inflacja
 • pełzająca – nie przekracza 5% rocznie
 • umiarkowana (krocząca) – oscyluje w granicach 5–10% rocznie
 • galopująca – roczny wzrost cen według stopy dwu- albo trzycyfrowej, od 10% w górę
 • hiperinflacja – miesięczny wzrost cen przekracza 150%

Przyczyny (źródła) inflacji

W zależności od przyczyn (źródeł), wyróżniamy dwa rodzaje inflacji:

 • inflację popytową
 • inflację podażową (kosztową).

Inflacja popytowa 

Powodowana jest wzrostem popytu globalnego wynikająca ze wzrostu przeciętnego poziomu cen. Rosnące ceny mogą być wynikiem wzrostu popytu w wyniku bogacenia się społeczeństwa, wzrostem inwestycji, wzrostem wydatków państwa na dobra i usługi (szerzej: ekspansyjną polityką fiskalną), wzrostem eksportu oraz ekspansyjną polityką pieniężną (wzrostem podaży pieniądza, obniżeniem stóp procentowych).

W ramach inflacji popytowej wyróżniamy: inflację pieniężną i strukturalną.

Inflacja pieniężna

Występuje ona wskutek naruszenia równowagi monetarnej, co wynika np. z nadmiaru pieniądza w obiegu albo przyspieszenia tempa jego cyrkulacji. Jedną z przyczyn inflacji pieniężnej jest kreowanie (drukowanie) pieniądza bez pokrycia w towarach i usługach.

Inflacja strukturalna

Występuje w momencie, gdy producenci nie są w stanie dostosować swojej struktury produkcji, do zmian w strukturze popytu konsumentów (klientów). Klientami mogą być równie osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz rząd kraju.

Inflacja podażowa

Źródłem inflacji podażowej jest wzrost kosztów produkcji. Najczęstszymi jej powodami jest wzrost cen surowca niezbędnego do wytworzenia produktu, podwyższenie kosztów wytworzenia produktów, np.: wzrost cen energii, paliwa itp. Do tego należy także doliczyć wzrost podatków pośrednich (VAT, akcyza), zwiększenie kosztów pracy.

Każdy przedsiębiorca, ustalając cenę sprzedaży produktu czy też usług musi brać pod uwagę koszty produkcji. Im droższe są „składniki” produktu/usługi tym w wyższej cenie będzie chciał sprzedać swoje produkty.

Wpływ na gospodarkę inflacji popytowej i podażowej?

Inflacja popytowa i podażowa mają całkowicie innym wpływ na gospodarkę.

Inflacja popytowa wpływa pozytywnie na popyt. Zazwyczaj towarzyszy jej wzrost produkcji, wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. Wynika to z tego, że wzrost popytu, przy założeniu sztywności cen i płac, prowadzi do wzrostu produkcji. Z kolei inflacji podażowej towarzyszy zwykle spadek produkcji, spadek zatrudnienia i wzrost bezrobocia.

W przypadku inflacji podażowej, gdy wzrost cen występuje wraz ze spadkiem produkcji a gospodarka zaczyna znajdować się stagflacji. Stagflacja wywodzi się z dwóch słów: stagnacja (spadek produkcji, czyli recesja) oraz inflacja (wzrost cen). Stagnacja, której przyczyną jest negatywny szok podażowy, jest bardzo niekorzystną sytuacją, w jakiej znajduje się gospodarka.

Praktycznie, nie jest możliwe wyjście ze stagflacji przy jednoczesnej eliminacji zarówno bezrobocia, jak i inflacji. Państwo ma dylemat. Może wybrać walkę z bezrobociem (kosztem jeszcze wyższej inflacji) albo walkę z inflacją (kosztem utrzymującej się przez długi czas recesji).

W przypadku inflacji popytowej ceny zachowują się cyklicznie, rosną w okresie ekspansji, a maleją w okresie recesji. W przypadku inflacji podażowej ceny zachowują się odwrotnie -rosną w okresie recesji, a maleją podczas ekspansji.

Skutki inflacji

 • spadek wartości niezabezpieczonych oszczędności (pieniądze w tzw. skarpecie oraz na nisko oprocentowanych lokatach bankowych),
 • brak stabilności w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • naciski pracowników na wzrost płac,
 • spadek wartości i zaufania do pieniądza,
 • rozbieżność pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi zyskami,
 • wyższe dochody nominalne,
 • ograniczenie produkcji,
 • utrudnienia w rozliczaniu transakcji zagranicznych

Podsumowanie

Inflacja wpływa na nasze życie, codzienne zakupu i opłaty. Sama w sobie inflacja nie jest niczym złym pod warunkiem stabilności w gospodarce. Bez inflacji nasze dochody stałyby w miejscu. Niestety bardzo wysoka inflacja nie wróży nic dobrego dla gospodarki. Wysoka inflacja utrzymująca się bardzo długo ma ogromny wpływ na całą gospodarkę. Może doprowadzić do recesji i załamania na rynku pracy.

Jesteś zainteresowany/a wyliczeniem swojej zdolności kredytowej, to zapraszam do kontaktu lub prześlij dalej jeśli uważasz, że warto:).

Warto również przeczytać inne wpisy z tej serii:

Please follow and like us:
error
fb-share-icon

Zostaw wiadomość

error

Podoba się blog? Dołącz do profilu na Facebooku