Bezpłatna konsultacja: tel.: 693 181 863.

Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2%

//
komentarze0
/

W połowie grudnia został przedstawiony Program Pierwsze Mieszkanie jako wsparcie przy zakupie pierwszego mieszkania. Częścią składową tego programu jest kredyt hipoteczny Bezpieczny Kredyt 2% oraz Konto Mieszkaniowe. Zapisy projektu ustawy uległy już zmianie. Pewnie to nie ostatnie zmiany, które finalnie będą obowiązywać. Start programu ma być w IIIQ 2023 r.

Poniżej przedstawiam główne założenia Programu Bezpieczny Kredyt 2%. Artykuł będzie ten aktualizowany na bieżąco.

Od kiedy Bezpieczny kredyt 2% ?

Wg zapowiedzi rządu program Bezpieczny kredyt 2% ma ruszyć od 1 lipca 2023 r. Finalne założenia ustawy regulującej ten program mają być przyjęte przez parlament już w kwietniu 2023.

Bezpieczny Kredyt 2% to oprocentowanie kredytu 2%?

Nazwa programu niestety mocno wprowadza w błąd!! Bezpieczny Kredyt 2% to nie jest kredyt hipoteczny oprocentowany na 2%!!!!

Wzór bezpieczny kredytu 2% – wyliczenie wysokości dopłaty do raty:

Czyli: Miesięczna dopłata do raty = aktualna kwota kredytu * [(wskaźnik kwartalnej stopy procentowej – 2) /12] %

Przykład:

Kredyt 600 tys. zł, na 30 lat, oprocentowanie stałe 8%, raty malejące

Wyliczenia dla „tradycyjnego kredytu hipotecznego”
Kredyt 600 000 zł na 30 lat oprocentowanie stałe 8%, raty malejące
Rata bez dopłaty 5 666 zł,

Wyliczenia dla Bezpieczny Kredyt 2%

Ks = kwota kredytu = 600 000 zł
W = wskaźnik = 8% (przykładowe średnie oprocentowanie stałe w bieżącym
kwartale) x 0,9 = 7,2%

D = 600 000 x [(7,2 – 2 )/ 12]% = 600 000 x (5,2/12) % = 600 000 x 0,43% = 2 580 zł/m-c
Kwota dopłaty miesięcznej = 2 580 zł

Korzyść dla kredytobiorcy

Rata bez dopłaty 5 666 zł — Dopłata 2 580 zł = RATA PO DOPŁACIE 3 086 zł
Szacowane oprocentowanie kredytu dla takiej wartości raty (po dopłacie) wynosi 2,8%.

UWAGA – W III kwartale 2023 wskaźnik kwartalnej stopy procentowej wyniesie zgodnie z zapowiedzią 0,07 (7%)

Przed dniem ogłoszenia pierwszego komunikatu (…), wysokość dopłaty do raty bezpiecznego kredytu 2% oblicza się według wskaźnika kwartalnej stopy procentowej wynoszącego 0,07

Co kwartał będzie wyliczany aktualny wskaźnik kwartalnej stopy procentowej – dla nowych wniosków – która będzie obowiązywać przez okres 5 lat po uruchomieniu kredytu.

W pierwotnej wersji ustawy była informacja dotycząca oprocentowania 2% oraz marży banku. W aktualnym projekcie ustawy zapis ten został usunięty i wyliczany na podstawie powyższego wzoru.

Bezpieczny Kredyt 2% – jakie warunki kredytowe

Główne założenie programu pierwsze mieszkanie i Bezpieczny Kredyt 2%:

1.Bezpieczny Kredyt 2% – tylko oprocentowanie stałe.
2.Bezpieczny Kredyt 2% obowiązuje przez pierwsze 10 lat kredytu w okresach 5 letnich
a) pierwsze 5 lat – wyliczenie miesięcznej kwoty dopłaty na okres pierwszych 60 miesięcy – przy podpisaniu umowy
b) kolejne 5 lat – ponowne wyliczenie kwoty dopłaty (stopy procentowe w ciągu tych pierwszych 5 lat na pewno ulegną zmianie).
3.W okresie pierwszych 10 lat rata jest malejąca.
4.Po zakończeniu obowiązywania programu rata kredytu będzie wyliczana wg raty równej (annuitetowej).
5.Kredytobiorca po zakończeniu preferencyjnego kredytu, może wybrać oprocentowanie zmienne lub stałe wg aktualnej oferty banku.
6.Wysokość dopłat jest zmienna, uzależniona od harmonogramu kredytu.
7.Możliwość korzystania z programu Mieszkanie bez wkładu własnego czy Rodzinny kredyt mieszkaniowy.
8.Brak limitu ceny 1 m2 mieszkania.
9.Maksymalna kwota kredytu Bezpieczny Kredyt 2%:
500.000 zł singiel bez dziecka
600.000 zł małżeństwo lub gospodarstwo z minimum jednym dzieckiem
(nie ma określonej minimalnej kwoty kredytu).
10.Maksymalna kwota wkładu własnego Bezpieczny Kredyt 2% to 200 000 zł.
11.Brak ograniczenia co do nadpłat kredytu – po okresie pierwszych 3 lat.

Cel kredytowania

1.Zakup mieszkania na rynku wtórnym, jak i pierwotnym wraz z remontem i wykończeniem.
W tym zakup spółdzielczego prawa do lokalu.
2.Wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej celem uzyskania odrębnej własności lokalu wraz z wykończeniem.
3.Nabycie prawa własności domu jednorodzinnego wraz z wykończeniem, remontem.
4.Budowa domu jednorodzinnego, w tym wykończenie i zakup działki budowlanej.
5.Zakup udziału w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, jeśli kredytobiorca nabył wcześniej udział nie większy niż 50% w drodze dziedziczenia i odkupuje pozostałe udziały.

Tutaj od razu na myśl przychodzi mi rozwiązanie, w którym zamiast kupić mieszkanie za gotówkę, zaciągam kredyt na zakup, a gotówkę inwestuję bezpieczenie.

Dla mojego przykładu odsetki od kredytu hipotecznego Bezpieczny Kredyt 2% zapłacone w ciągu pierwszego roku to koszt ok. 17 tys. zł. Natomiast inwestując 600 tys. na lokacie czy też koncie oszczędnościowym 8%, to odsetki wynoszą ok. 38 tys. zł (po zapłacie podatku).

Kto może skorzystać z Bezpieczny Kredyt 2%

Aby móc skorzystać z programu Pierwsze mieszkanie i ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2% trzeba spełnić kilka poniższych warunków:

1.O kredyt może ubiegać się osoba do 45 roku życia.
2.Wnioskodawca nie ma i nie miał(a): mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu.
3.Singiel lub Małżeństwo (wspólność ustawowa lub rozdzielność ustawowa).
4.W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku i „pierwszego mieszkania” spełnić musi przynajmniej jedno z nich.
5.Obcokrajowiec może skorzystać z programu, pod warunkiem prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium Polski.
6.Nie jest stroną innego kredytu hipotecznego udzielonego na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Jaka jest maksymalna wartości nieruchomości w Programie Pierwsze Mieszkanie?

1.Program nie przewiduje limitu pow. użytkowej.
2.700.000 może ubiegać się jedna osoba (singiel).
200 tys. wkładu własnego i maksymalnie 500 tys. zł kredytu mieszkaniowego
3800.000 dla małżeństw i gospodarstw domowych z minimum jednym dzieckiem.
200 tys. wkładu własnego i maksymalnie 600 tys. zł kredytu hipotecznego
4.Brak limitu cenowego za 1 m 2 mieszkania.
5. W przypadku posiadania działki i budowy domu – maksymalna wartość nieruchomości wynosi 1 mln zł

Program Pierwsze Mieszkanie i Bezpieczny Kredyt 2% – wymagany wkład własny

Aby móc skorzystać z tego programu nie trzeba posiadać wkładu własnego.

Można ubiegać się równocześnie o program Mieszkanie bez wkładu własnego (nowa nazwa programu: Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy). Należy mieć na uwadze, że Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy ma wprowadzone limity ceny za 1 m 2 mieszkania. Jeżeli limit ten zostanie przekroczony, wówczas jest wymóg posiadania wkładu własnego. Minimalny wkład własny poza programem Mieszkanie bez wkładu własnego (Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy) wynosi 10% lub 20%. Wysokość wkładu własnego jest uzależniona od oferty konkretnego banku.

Polecam do przeczytania artykuł Mieszkanie bez wkładu własnego (Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy)

Wyjątki przy posiadaniu nieruchomości

W projekcie przewidziano pewien wyjątek od „zasady pierwszej nieruchomości”.

Jeśli osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy posiadają (samodzielnie lub łącznie) prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50 proc. i nabyte w drodze dziedziczenia, a jednocześnie:

 • nie zamieszkują w tej nieruchomości od minimum 12 miesięcy,
 • lub kredyt będzie przeznaczony na nabycie pozostałych udziałów.

To droga do dofinansowania pozostaje otwarta. Projekt ustawy nie precyzuje, w jaki sposób warunek „niezamieszkania” będzie weryfikowany, poza oświadczeniem kredytobiorcy.

Drugi z wyjątków dotyczy nieruchomości wyłączonych z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub klęski żywiołowej. Tu prawo własności nie będzie przeszkodą we wnioskowaniu o kredyt z dopłatami. Powyższe sytuacje dotyczą lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego oraz spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

Czy i kiedy będzie można stracić dopłatę Bezpieczny Kredyt 2%?

Ustawodawca przewiduje sytuację, kiedy dopłata może być zaprzestana.
Jeśli w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia „prawa własności lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego z wykorzystaniem środków kredytu z dopłatą, kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo tym domu prowadzenia gospodarstwa domowego, dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił upływ tego terminu, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi dla kwoty każdej z tych dopłat od dnia spłaty raty, którą obejmowała dana dopłata”.

Data nabycia to data posiadania aktu notarialnego przeniesienia własności. Tutaj rzeczą sporną mogą być termin usuwania usterek przez dewelopera, gdzie nie mamy na to wpływu. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wykończony/wyremontowany, należy w nim zamieszkać.
Wg wypowiedzi Ministra Buda narzędziem weryfikacji tych założeń, może być „oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej”, być może wizytacja terenowa banku. Tutaj na pewno należy się spodziewać różnych zapisów kontrolnych tak, aby wyeliminować różnego rodzaju kombinacje.

Utrata prawa do dopłat z Bezpieczny Kredyt 2%

Będzie miała miejsce również, gdy m.in.:

 • W okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie sprzedana (z wyjątkiem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców).
 • W okresie otrzymywania dopłat nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona.
 • W okresie otrzymywania dopłat zmieniony zostanie sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w sposób, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
 • W okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca nabędzie inną nieruchomość (poza drogą dziedziczenia).
 • W okresie otrzymywania dopłat kredytobiorca trwale zaprzestał prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym.

Otrzymanych wcześniej, przed dniem ziszczenia się warunku, dopłat nie trzeba będzie zwracać.

W przypadku gdy „kredytobiorca został prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny popełnione w związku z udzieleniem bezpiecznego kredytu 2%” będzie musiał zwrócić wartość udzielonych dopłat wraz z odsetkami ustawowymi.

Konto mieszkaniowe

Drugim rozwiązaniem „Programu Pierwsze Mieszkanie” to specjalne konto, które będzie prowadzone przez banki. Jest to trochę rozwiązanie podobne do „książeczki mieszkaniowej”.

Promocyjne konto mieszkaniowe może otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

Jest tutaj wyjątek dla osób, które mają dzieci. W programie może wziąć udział osoba, która ma i mieszka z co najmniej dwójką dzieci.

Mieszkanie nie może być większe niż:

 • 50 m2 w przypadku 2 dzieci
 • 75 m2 w przypadku 3 dzieci
 • 90 m2 w przypadku 4 dzieci
 • bez ograniczeń w przypadku 5 lub większej liczby dzieci.

Główne założenia konta mieszkaniowego:

1. Wpłaty od 500 do 2000 zł (minimalnie 6 tys. a maksymalnie 24 tys. rocznie).
2.Premia Mieszkaniowa równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 
3.Premia naliczana będzie corocznie i wypłacana jednorazowo, warunkiem jest minimalnie 11 wpłat w ciągu roku.
4.W każdym roku 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji.
5.Możliwość wpłaty w różnej wysokości, ale nie mniej niż 500 zł.
6.Konto oprocentowane wg aktualnej oferty banku komercyjnego (+ do tego premia mieszkaniowa).
7.Konto można założyć dla dzieci, które ukończyły minimalnie 13. roku życia.
8.Systematyczne wpłaty od 3 do 10 lat.
9.5 lat na wykorzystanie środków na zakup pierwszego mieszkania lub zakup i budowa domu.

Podsumowanie

Aktualny projekt ustawy różni się nieco od tego przedstawionego w połowie grudnia. W kwietniu powinniśmy poznać finalną wersję tego rozwiązania, czy pojawią się dodatkowe jakieś wykluczenie itp. Dowiemy się niebawem. Rozwiązanie te wydaje się ciekawą i kuszącą alternatywą dla osób chcących kupić swoje pierwsze mieszkanie w porównaniu do „tradycyjnego” kredytu hipotecznego.

Czy program będzie się cieszył takim dużym powodzeniem jak programy MDM, RNS?
Czy sprzedaż kredytów będzie na podobnym poziomie jak Mieszkanie bez wkładu własnego?

Czekam, wszyscy czekamy z niecierpliwością na finalne zapisy ustawy, które doprecyzują ten program. Obecnie nie wiadomo, od kiedy ten program będzie dostępny w bankach. Nie wiadomo też, ile banków będzie oferować tego typu kredyty hipoteczne. Przewidywany termin wprowadzenia to lipiec 2023.

Od 13 lat pracuję jako (doradca) pośrednik kredytowy i współpracuję z klientami w zakresie uzyskania najkorzystniejszych rozwiązań finansowych.

Na co dzień, spotkać się ze mną można w Warszawie, Zapraszam do współpracy 

– Piotr Zdanowicz – Twój Ekspert (doradca) kredytowy w Warszawie.

Warto również przeczytać inne wpisy z tej serii:


Bartłomiej Wrzosek
Bartłomiej Wrzosek
2023-11-04
Do Pana Piotra trafiliśmy zupełnym przypadkiem przy okazji pierwszej rozmowy z deweloperem i okazało się, że lepiej trafić nie mogliśmy. Pan Piotr wszystko co dotyczyło kredytu hipotecznego przedstawiał w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Zawsze jest skory do rozmowy i ponownego wyjaśniania. Gorąco polecamy i na pewno jeszcze wrócimy!
Laura Merchel
Laura Merchel
2023-09-18
Pan Piotr to solidna marka. Pomógł nam przy uzyskaniu kredytu hipotecznego. Przygotował symulacje różnych banków, wybraliśmy tą najdogodniejszą dla nas. Poprowadził nas przez ten cały skomplikowany proces. Jestem mega zadowolona, rzeczowa, fachowa pomoc. Z kontaktem żadnych problemów, zawsze mogłam liczyć na rozmowę w razie jakichkolwiek wątpliwości, jeśli nie od razu to zawsze Pan Piotr oddzwaniał-mega plus. Teraz możemy cieszyć się swoimi wymarzonymi czterema kątami.
Krzysztof Sapiejewski
Krzysztof Sapiejewski
2023-05-22
Bardzo sympatyczna i sprawna współpraca. Doradca godny zaufania i polecenia.
Arek Pędziwiatr
Arek Pędziwiatr
2023-04-20
Polecam współpracę z Panem Piotrem - rzeczowo i konkretnie. Bardzo dobry kontakt telefoniczny i mailowy. Pomaga nawet w skomplikowanych przypadkach - zatrudnieniu zagranicą oraz działalności w Polsce.
Karol Kondewicz
Karol Kondewicz
2023-03-09
Anna T
Anna T
2023-01-23
Nie ma lepszego specjalisty, eksperta z tak ogromną wiedzą merytoryczną, zrozumieniem klienta, znajomością finansów i wszelkich regulacji kredytowych na rynku. Pierwszy raz poznałam Pana Piotra 9 lat temu, w 2013, gdy szukałam profesjonalnego doradcy ds. kredytu hipotetycznego i z sukcesem zakończyliśmy proces zakupu mieszkania w Warszawie. Uprzednio próbowałam współpracować w tamtym czasie z innymi doradcami, ale u żadnego z nich nie odnalazłam tak dużej determinacji w osiąganiu zamierzonego celu, nie widziałam tak ogromnej wiedzy rynkowej oraz podejścia klienta pod kątem dogłębnej analizy potrzeb i zrozumienia oczekiwań. Od tamtego momentu wiedziałam, że jeśli kiedykolwiek będę potrzebować kolejnego wsparcia dot. kredytu / analizy wsparcia finansowego to jedyną osobą do której się zgloszę będzie to Pan Piotr. Tak też się stało, gdy po 7 latach kontaktu i budowania biznesowej relacji, zdecydowałam się na kupno drugiego mieszkania nad polskim morzem. Pan Piotr ponownie stanął na wysokości zadania i wykazał się ogromnym profesjonalizmem, niezmiennie imponującym poziomiem wiedzy i znajomością rynku finansowego. Nie znajdą Państwo lepszego eksperta i doradcy na rynku. Z ogromną przyjemnością polecam współpracę z Panem Piotrem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.
Oskar Groblewski (Roggy)
Oskar Groblewski (Roggy)
2023-01-09
Pan Piotr był bardzo pomocny przy załatwieniu kredytu firmowego. Przedstawił możliwe opcje i wyjaśnił wynikające różnice. Dodatkowo pomógł przy kontakcie z bankiem podczas składania wniosków, co było znacznym ułatwieniem, ponieważ nie przepadam za tak dużą "papierkologią" :)
Cezary Jachowski
Cezary Jachowski
2023-01-01
Serdecznie polecam współpracę z Panem Piotrem, pełen profesjonalizm i kultura osobista.
Kiryl Maushuk
Kiryl Maushuk
2022-12-29
Korzystałem z usług Pana Piotra i bardzo polecam Pana jako doradcę.
apiko w2
apiko w2
2022-12-29
Pan Piotr jest rzetelnym i kompetentym doradcą. Korzystaliśmy z usług Pana Piotra w temacie kredytu na działkę. Otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informację oraz pomoc. W rezultacie kredyt na dobrych warunkach i zadowolony klient -czyli my:). Skąd o tym wiemy? Stąd iż nasz kolega który wziął kredyt na podobną działkę w podobnym okresie u innego doradcy ma obecnie sporo wyższą ratę.
Dziękuję za oddanie głosu!
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Zostaw wiadomość